NA SKRÓTY

BIAŁA LISTA
PODATNIKÓW VAT
-WYSZUKIWARKA

WYSZUKIWARKA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

WYSZUKIWARKA
SPÓŁEK W KRS

POLECAMY

Cykl: Kredyt Hipoteczny
Jak wziąć kredyt mądrze?
#1 Kredytu jak najmniej


Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl

TARCZA ANTYKRYZYSOWA - ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

AKTUALIZACJA - TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0
Artykuł ten został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zaktualizowany zgodnie z nowelizacją z dnia 19 czerwca 2020 r.


Świadczenie postojowe wprowadzone zostało specustawą i przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. Świadczenie postojowe to świadczenie jednorazowe, którego wypłaty będą finansowane z Funduszu Pracy. Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć w dowolnym miesiącu trwania stanu epidemii.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

Świadczenie przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) osobom prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą
2) osobom z umową cywilnoprawną: wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

UWAGA. Tarcza 4.0 wprowadziła zmianę- osoba, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych może otrzymać świadczenie postojowe pod warunkiem, że osoba ta podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE – KWOTA ŚWIADCZENIA

Art. 15zr. 1. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r., nie więcej niż trzykrotnie(...)

Kwota świadczenia postojowego wynosi 2080,00 zł.

UWAGA. Kwota świadczenia postojowego wynosi 1300,00 zł dla przedsiębiorstwa opodatkowanego kartą podatkową i jednocześnie zwolnione z podatku VAT.

Ze świadczenia postojowego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCY – WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADCZENIA

Ustawodawca podzielił przedsiębiorców na takich, którzy zawiesili działalność i tych, którzy działalność nadal prowadzą. Pierwszym warunkiem uzyskania świadczenia jest fakt rozpoczęcia prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.

W przypadku niezawieszenia działalności świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc

Nowelizacja ustawy zniosła drugi warunek, jakim było uzyskanie przychodu nie był wyższego niż 15.595,74 zł, czyli 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

Przyznanie świadczenia postojowego
możliwe jest po spełnieniu JEDNEGO WARUNKU, jakim jest
spadek przychodu o min. 15% licząc miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i miesiąc poprzedni

przykład 1. Przedsiębiorca uzyskał w lutym przychody z działalności w kwocie 6000,00 zł, natomiast w marcu wyniosły 5000,00 zł. Składamy wniosek w kwietniu. Czy przedsiębiorca spełnia warunki uzyskania świadczenia?
Tak, ponieważ przychody uzyskane w marcu były niższe o 16,7% niż przychody z lutego.

przykład 2. Przedsiębiorca uzyskał w lutym przychody z działalności w kwocie 16000,00 zł, natomiast w marcu wyniosły 15500,00 zł. Składamy wniosek w kwietniu. Czy przedsiębiorca spełnia warunki uzyskania świadczenia?
Nie, ponieważ przychody spadły o 3,1% (nie o 15%).


Przepisy przewidują możliwość uzyskania świadczenia dla przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

WYJĄTEK. Przedsiębiorca opodatkowany w formie karty podatkowej i korzystający ze zwolnienia w podatku VAT nie musi spełniać powyższych warunków aby uzyskać świadczenie. Przysługuje mu także niższe świadczenie - w kwocie 1300,00 zł.

Nowelizacja dodaje art. 15zua, który zakłada, że świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, nie uległa poprawie. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego.

JAK UZYSKAĆ ŚWIADCZENIE?

Świadczenie postojowe uzyskiwane jest na wniosek składany przez przedsiębiorcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3. Wniosek zawiera:
1) dane osoby uprawnionej: imię i nazwisko, numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON, adres miejsca zamieszkania albo adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, nazwę skróconą płatnika składek, adres wykonywania działalności;
2) wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
3) dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego za pośrednictwem którego składany jest wniosek: imię i nazwisko, nazwę skróconą, numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON, adres wykonywania działalności albo adres zamieszkania;
4) oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające: uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
5) inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
6) podpis wnioskodawcy.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSOBY Z UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ – WARUNKI UZYSKANIA

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
- umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.

KWOTA ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

Kwota świadczenia wynosi co do zasady 2080,00 zł.
Jeśli zleceniobiorca posiada więcej niż jedną umowę i suma przychodów uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 1300,00 zł, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.
Jedna osoba ma prawo do jednego świadczenia postojowego, nawet mimo posiadania kilku umów.
Wniosek składany jest przez zleceniodawcę/zamawiającego, nie osobę wykonującą pracę.
Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku:
1) oświadczenie potwierdzające:
a) nie dojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności, o którym mowa w art. 15zq ust. 3,
b) datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej; c) uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
d) otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;
2) kopię umowy cywilnoprawnej.

Wniosek zawiera także oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek o świadczenie postojowe może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

TERMIN UZYSKANIA ŚRODKÓW

Ustawodawca nie wskazał dokladnego terminu wypłaty świadczenia. W ustawie istnieje zapis "Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania." Nie ma więc określonego terminu wypłaty świadczeń. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby.


Czy świadczenie postojowe jest zwolnione z podatku dochodowego?


Wartość świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód z tego tytułu zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 52m ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Stan na 07.07.2020)

Opublikowała: Justyna Pawlak-Fornal

Źródło:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art. 31zo, art. 31zp, art. 31zq
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2019 r.
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi

Aktualizacja: 19-04-2020
Dodano: 01-04-2020


TAGI: TARCZA ANTYKRYZYSOWA . ustawa tarcza projekt . tarcza antykryzysowa szczegóły . 2080 zł pomoc rządu . świadczenie postojowe ustawa . ŚWIADCZENIE POSTOJOWE dla przedsiębiorcy .

NAJNOWSZE ARTYKUŁY
Z PORADNIKA PRZEDSIĘBIORCY
LIMITY PODATKOWE W 2024 ROKU
e-Urząd Skarbowy też dla spółek!
Data wykonania przelewu do ZUS i US a data zaksięgowania
ESTOŃSKI CIT
- szansa czy zagrożenie?

PRAWO PRACY:
Rozwiązanie umowy o pracę, wyliczanie okresu wypowiedzenia
PRAWO PRACY:
Rodzaje i charakterystyka umów o pracę


TAGI biuro rachunkowe Ursus . KSIĘGOWA WARSZAWA . biuro księgowe JPK_VAT . usługi rachunkowe Warszawa . porady księgowe Ursus . POLECANE biuro rachunkowe Włochy, Piastów, Pruszków . księgowa Pruszków . BIURO KSIĘGOWE Ursus . Księgowa Ursus . księgowość Warszawa Włochy . Ursus biuro rachunkowe . Księgowa Ewa Pawlak . rodzinne biuro rachunkowe . BIURO RACHUNKOWE Z DOŚWIADCZENIEM URSUS . obsługa księgowa Włochy . usługi rachunkowe Piastów . polecane biuro księgowe Pruszków

Prawa zastrzeżone © PRIMA 2016-2024